....
       
   

 


Правилник о оцењивању ученика у основном
образовању и васпитању


Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о награђивању ученика

Развојни план школе за период 2019-2024. године

Правилник о обављању друштвено-корисног хуманитарног рада

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања
наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о додатној образовној здравственој и социјалној подрсци уценику

Правилник о поступању установе у слуцају дискриминације

Годишњи план рада школе за школску 2020 / 2021. годину

Извештај о раду школе - школска 2019 / 2020. година

Правилник о набавкама

Завршни рачун