....
       
   

 


Правилник о награђивању ученика

Развојни план школе за период од 2014. до 2019. године

Правилник о обављању друштвено-корисног хуманитарног рада

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника,
васпитача и стручних сарадника

Правилник о додатној образовној здравственој и социјалној подрсци уценику

Правилник о поступању установе у слуцају дискриминације

Годишњи план рада школе за школску 2018 / 2019. годину

Извештај о раду школе - школска 2017 / 2018. година